حوالی_عشق:)

havali_e_eshgh

👇 حرف ناشناس😻 😮


برایم آرزوی خواب های رنگی نکن...
سیاه سفید هم باشد به دیده منت ...
فقط تو را ببینم...
تو را ببوسم...
تو را نفس بکشم
اصلا سیاه سفید باشد...
مثل فیلم های کلاسیک فرانسوی!

http://instagraph.ir/harfeto/907113490  👍


st😻 rt wis: 98💫 6💫 ۲8

بیشتر  بیشتر