هبادوس

hebadoos

جوجه‌های اعتقادم را كجا پنهان كنم!وقتی
شَک شبيه گربه از ديوار ايمان می‌رود بالا!
فکر من آرام از طول خيابان می‌رود پايين!
يک نفر در جان من اماغزلخوان می‌رودبالا...!

این حساب کاربری خصوصی میباشد