۴ هفته پیش
4K
چند روزی نبودم فک میکردم شماها فرق دارین زود قضاوتم نمیکنید اما اشتباه کردم . تو زندگی واقعیم کسی درک نکرد چه انتظاری داشتم از شماها اینو ببینید میگید خب لاقل میگفتی چیشده و میرفتی ...

چند روزی نبودم فک میکردم شماها فرق دارین زود قضاوتم نمیکنید اما اشتباه کردم . تو زندگی واقعیم کسی درک نکرد چه انتظاری داشتم از شماها اینو ببینید میگید خب لاقل میگفتی چیشده و میرفتی فقط یه سوال ؟ شماها باباتون گوشه بیمارستان جون میداد وقت میکردین بیاید اینجا؟؟؟ وقت ...

۱۴ اسفند 1398
6K
당신은 내 행복감을 유발합니다

당신은 내 행복감을 유발합니다

۱۰ بهمن 1398
9K