💔

💔

۱۲ ساعت پیش
2K
💛

💛

۱۴ ساعت پیش
2K
قـــلب خودتــه!!💛

قـــلب خودتــه!!💛

۱۴ ساعت پیش
3K
مــن آه شـــدم...💛

مــن آه شـــدم...💛

۱۶ ساعت پیش
3K
از آسمــون ســنگ بیــاد حــتــی اگــه جــنــگ بــشــه دل مــن تــو رو مــیــخواد مــیـــدونـــی حــقـــشــه #aliyasini💜

از آسمــون ســنگ بیــاد حــتــی اگــه جــنــگ بــشــه دل مــن تــو رو مــیــخواد مــیـــدونـــی حــقـــشــه #aliyasini💜

۲۲ ساعت پیش
3K
دلــتــنگی ایــن قابــلــیت رو داره که از هــرکــسی یـــه آدم جــدیــد بــســازه!

دلــتــنگی ایــن قابــلــیت رو داره که از هــرکــسی یـــه آدم جــدیــد بــســازه!"💜

۱ روز پیش
3K
قــلب مــاننـــد گــل اســت فــقــط در زمــان مــناســبش بــاز مــیشــود💓

قــلب مــاننـــد گــل اســت فــقــط در زمــان مــناســبش بــاز مــیشــود💓

۱ روز پیش
2K
بــلند تــرین فریــاد دنــیا اشــکی اســـت کــه از گـــوشه ی چــشم جــاری مــی شود💔

بــلند تــرین فریــاد دنــیا اشــکی اســـت کــه از گـــوشه ی چــشم جــاری مــی شود💔

۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
2K
💔

💔

۱ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
💜

💜

۲ روز پیش
2K
دور ط می گرده جهان من... دورتــــ بــگــردم🌎💛

دور ط می گرده جهان من... دورتــــ بــگــردم🌎💛

۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
💔

💔

۲ روز پیش
2K
💔

💔

۲ روز پیش
1K
شــیــشــتقــلــال😂😀

شــیــشــتقــلــال😂😀

۳ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
۵ روز پیش
4K
۶ روز پیش
3K