هدی

hoddamohamadizade

دلم لک میزنه واست زمانی که ازم دوری
ولی در خاطرم هستی دیگه اینجاشو مجبوری

۱ آبان 1398
54
۱ آبان 1398
55
۱ آبان 1398
51
۱ آبان 1398
50
۱ آبان 1398
49
۱ آبان 1398
49
۱ آبان 1398
51
۱ آبان 1398
50
۱ آبان 1398
49
۱ آبان 1398
48
📸 نمیخوام زندگی را سخت مجبور باشم

📸 نمیخوام زندگی را سخت مجبور باشم

۲۹ مهر 1398
51
📸 می‌خوام رها بشم از اینهمه تلخی و سختی

📸 می‌خوام رها بشم از اینهمه تلخی و سختی

۲۹ مهر 1398
50
۲۹ مهر 1398
48
۲۹ مهر 1398
46
۲۹ مهر 1398
47