با افتخار ی شهابی أم

hoddamohamadizade

همه چیز خوب پیش می‌رود
اگر هیچ چیز را به خودت نگیری

این پسره عشق منه شیطون مامان♥️

این پسره عشق منه شیطون مامان♥️

۵ دقیقه پیش
194
من آنچه را احساس باید کرد یا از نگاه دوست باید خواند، هرگز نمی پرسم هرگز نمی پرسم که: آیا دوستم داری؟ قلبِ من و چشمِ تو می گوید به من: آری

من آنچه را احساس باید کرد یا از نگاه دوست باید خواند، هرگز نمی پرسم هرگز نمی پرسم که: آیا دوستم داری؟ قلبِ من و چشمِ تو می گوید به من: آری

۶ دقیقه پیش
430
۶ دقیقه پیش
433
۶ دقیقه پیش
437
۶ دقیقه پیش
440
۶ دقیقه پیش
446
۲ ساعت پیش
2K
۲ ساعت پیش
2K
۲ ساعت پیش
2K
۲ ساعت پیش
2K
۲ ساعت پیش
2K
۲ ساعت پیش
2K
۲ ساعت پیش
2K
۲ ساعت پیش
2K
۲ ساعت پیش
2K
۲ ساعت پیش
2K
۲ ساعت پیش
2K
۲ ساعت پیش
2K
۲ ساعت پیش
2K
۲ ساعت پیش
2K