خداحافظ

خداحافظ

۳ روز پیش
656
هرکس ازم ناراحته بگه ازش معذرت خواهی میکنم

هرکس ازم ناراحته بگه ازش معذرت خواهی میکنم

۳ روز پیش
4K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
6K
آقا جانم.... هر چه میخواست دلم از تو بر آورده شده آرزوی به فدایت بشوم مانده هنوز.....

آقا جانم.... هر چه میخواست دلم از تو بر آورده شده آرزوی به فدایت بشوم مانده هنوز.....

۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
1K
۲ هفته پیش
1K
۲ هفته پیش
1K
۲ هفته پیش
1K
۲ هفته پیش
1K
۲ هفته پیش
1K
۲ هفته پیش
952
۲ هفته پیش
881
۲ هفته پیش
880