من و تنهایی و یادش

من و تنهایی و یادش

4 ساعت پیش
2K
4 ساعت پیش
2K
4 ساعت پیش
2K
گفت میخوام برم ، بهش گفتم اگه رفتی دیگه برنگرد ، منطورم این بود که نرو ، دلم نمیخواد بری ، ولی گفت باشه دیگه یرنمیگردم ، حالا رفته و دلتنگشم

گفت میخوام برم ، بهش گفتم اگه رفتی دیگه برنگرد ، منطورم این بود که نرو ، دلم نمیخواد بری ، ولی گفت باشه دیگه یرنمیگردم ، حالا رفته و دلتنگشم

4 ساعت پیش
2K
4 ساعت پیش
1K
6 ساعت پیش
3K
6 ساعت پیش
3K
6 ساعت پیش
3K
6 ساعت پیش
2K
6 ساعت پیش
2K
6 ساعت پیش
2K
6 ساعت پیش
2K
6 ساعت پیش
2K
6 ساعت پیش
2K
7 ساعت پیش
2K
7 ساعت پیش
2K
7 ساعت پیش
2K
7 ساعت پیش
2K
7 ساعت پیش
2K
7 ساعت پیش
2K