۴ هفته پیش
7K
۱۸ شهریور 1397
3K
۱۷ شهریور 1397
5K
۱۷ شهریور 1397
3K
۱۶ شهریور 1397
3K
۱۶ شهریور 1397
8K
۱۰ شهریور 1397
5K
۹ شهریور 1397
6K
۵ شهریور 1397
3K
۵ شهریور 1397
3K
۵ شهریور 1397
2K
۵ شهریور 1397
5K
۵ شهریور 1397
4K
۵ شهریور 1397
4K
۲ شهریور 1397
356
۲ شهریور 1397
5K
۱ شهریور 1397
5K
۲۳ فروردین 1397
2K
خوب بودن برای مردان عادتی اجتناب ناپذیر شده است و این افراد در عقبه هزاران فریاد پشت سکوتشان خورد می شوند. مردان از سر احتیاجشان مهربان نیستند.آنها دنیا را کوچکتر و حقیرتر از آن می ...

خوب بودن برای مردان عادتی اجتناب ناپذیر شده است و این افراد در عقبه هزاران فریاد پشت سکوتشان خورد می شوند. مردان از سر احتیاجشان مهربان نیستند.آنها دنیا را کوچکتر و حقیرتر از آن می بینند که بدی کرده و خود را با وجود برتری، بد جلوه دهند. مردان هیچگاه ...

۲۳ فروردین 1397
2K
۹ مهر 1396
4K