محمد

jam70

قطره هایی که به صورت دارم عرق شرم و نگاهی خیس است
تا شما روی گرفتی از نور صحن آتشکده‌ی ابلیس است
ما که امروز به تنگ آمده ایم هر طرف خانه‌ی ملجم شده است
از خود ماست که بر ماست علی یا علی گفتنمان کم شده است
ماه و خورشید شمایید شما بی شما روز به یغما میرفت

2 روز پیش
2K
3 روز پیش
5K
3 روز پیش
5K
3 روز پیش
5K
3 روز پیش
4K
3 روز پیش
4K
3 روز پیش
4K
3 روز پیش
4K
3 روز پیش
4K
3 روز پیش
4K
3 روز پیش
2K
3 روز پیش
2K
3 روز پیش
2K
3 روز پیش
2K
3 روز پیش
2K
3 روز پیش
2K
3 روز پیش
2K
3 روز پیش
2K
3 روز پیش
2K
5 روز پیش
2K