دخـــے بے اعصــابــ

kazevh

بعضیــــا رو کــــ میبینمــ عافرینش انگشت وسطمو میفهممـ ‌ ــــــــــــــــکـــــــــــــــــــوردــــــــــــــــــ

وقتیـــ حوصلتــ سر میرعــ

وقتیـــ حوصلتــ سر میرعــ

۱۶ ساعت پیش
2K
😧😳

😧😳

۱ هفته پیش
5K
چطورعــ😞

چطورعــ😞

۳ هفته پیش
5K
خستمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ💀

خستمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ💀

۳ هفته پیش
13K
چطور کشیدمـــ؟😽

چطور کشیدمـــ؟😽

۴ هفته پیش
7K
فـــــــــردا تفلودمه🙊🙈

فـــــــــردا تفلودمه🙊🙈

۴ هفته پیش
6K
بزگتـــــر کعـ میشیـ زخماعـ عمیقــ تر میشنــ

بزگتـــــر کعـ میشیـ زخماعـ عمیقــ تر میشنــ

۴ هفته پیش
6K
#me😄

#me😄

۴ هفته پیش
9K
رفتهــ بودیمــ مسابقعــ🏀

رفتهــ بودیمــ مسابقعــ🏀

۲۶ دی 1396
8K
دادشیمــ موهاشو #خرگوشی بستمــ🙈🙈

دادشیمــ موهاشو #خرگوشی بستمــ🙈🙈

۲۶ دی 1396
6K
#me

#me

۲۶ دی 1396
7K
# تابستونـــــــ🍦

# تابستونـــــــ🍦

۲۳ دی 1396
6K
تغییریــ کــ بتونهــ منو مثهــ قبلــ کنــ تغییــر نیســ معجزسـ))🎼👽

تغییریــ کــ بتونهــ منو مثهــ قبلــ کنــ تغییــر نیســ معجزسـ))🎼👽

۲۰ دی 1396
6K
😍😍😍

😍😍😍

۱۹ دی 1396
8K
👽زندگیــ منـ یع ترنـ هواییـ کع موقعـ اوجـ گرفتنــــــ عــز کار میوفتعــ👽

👽زندگیــ منـ یع ترنـ هواییـ کع موقعـ اوجـ گرفتنــــــ عــز کار میوفتعــ👽

۱۸ دی 1396
8K
#دخملونهــــــــ😺

#دخملونهــــــــ😺

۱۶ دی 1396
26K
#me

#me

۱۳ دی 1396
9K
کودکــــ😽یـمـــــ

کودکــــ😽یـمـــــ

۱۱ دی 1396
10K
پارسال #زمستونـ یادشـــ بخیر

پارسال #زمستونـ یادشـــ بخیر

۱۱ دی 1396
9K
هوا چقــــدخوبهــــــ

هوا چقــــدخوبهــــــ

۱۱ دی 1396
9K