خاطره

kh4421

به فردا بگو نیاید من هنوز دیروزم را زندگی نکرده ام.....

ﺳﺮﺍ ﭘﺎ ﺍﮔﺮ ﺯﺭﺩ ﻭ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ / ﻭﻟﯽ ﺩﻝ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻧﺴﭙﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﭼﻮ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﺧﺎﻟﯽ، ﻟﺐ ﭘﻨﺠﺮﻩ / ﭘﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺗﺮﮎ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﺍﮔﺮ ﺩﺍﻍ ﺩﻝ ﺑﻮﺩ، ﻣﺎ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯾﻢ / ﺍﮔﺮ ...

ﺳﺮﺍ ﭘﺎ ﺍﮔﺮ ﺯﺭﺩ ﻭ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ / ﻭﻟﯽ ﺩﻝ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻧﺴﭙﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﭼﻮ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﺧﺎﻟﯽ، ﻟﺐ ﭘﻨﺠﺮﻩ / ﭘﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺗﺮﮎ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﺍﮔﺮ ﺩﺍﻍ ﺩﻝ ﺑﻮﺩ، ﻣﺎ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯾﻢ / ﺍﮔﺮ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﺑﻮﺩ، ﻣﺎ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﺩﻟﯽ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺳﺮﯼ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ / ...

۲۲ مهر 1393
74K
۱۷ مهر 1393
72K
۱۷ مهر 1393
72K
۱۷ مهر 1393
72K
۱۷ مهر 1393
72K
۹ مهر 1393
72K
۹ مهر 1393
72K
۹ مهر 1393
73K
۹ مهر 1393
72K
۹ مهر 1393
72K
۹ مهر 1393
72K
۹ مهر 1393
72K
۹ مهر 1393
72K
۹ مهر 1393
72K
۹ مهر 1393
72K
۹ مهر 1393
72K
.

.

۹ مهر 1393
72K
۹ مهر 1393
62K
۹ مهر 1393
62K
۹ مهر 1393
61K