ادامه متن بخونید قشنگه پسر نمی دانست چطوری شد و در کنارش نشت بوی تند سیگار بینیش را‌ نوازش میکرد پاهایش را جمع کرد و دوباره به روبرویش خیره شد پیرمرد: چند سالته ؟ نمیخوره ...

ادامه متن بخونید قشنگه پسر نمی دانست چطوری شد و در کنارش نشت بوی تند سیگار بینیش را‌ نوازش میکرد پاهایش را جمع کرد و دوباره به روبرویش خیره شد پیرمرد: چند سالته ؟ نمیخوره از اون لات ها باشی فکر کنم میخوای تو این تاریکی یه ارامش پیدا کنی ...

۶ روز پیش
128K
خیابان تاریک بود اما به تاریکی دلش سکوت شب بر شهر فرمانروایی میکرد اما او هم همین سکوت را میخواست برای دردش که از سن او بزرگ بود دیگر مرد شده بود به نزدیک پارک ...

خیابان تاریک بود اما به تاریکی دلش سکوت شب بر شهر فرمانروایی میکرد اما او هم همین سکوت را میخواست برای دردش که از سن او بزرگ بود دیگر مرد شده بود به نزدیک پارک رفت روی نیمکت سرد نشست نفسش را بیرون داد و چشم هایش را بست که ...

۷ روز پیش
67K
من هر کسو هم نداشته باشم بد هم باشم خوب هم باشم اون بالایی حواسش به منه به بنده گناه کارش

من هر کسو هم نداشته باشم بد هم باشم خوب هم باشم اون بالایی حواسش به منه به بنده گناه کارش

۲ هفته پیش
4K
قشنگه ها اون خاطرات که با یادشون یه لبخند تلخی رو لبم میشینه همون اولین بار که چشم های سیاه من در چشم های پر شیطنت تو غرق شد و اون نگاه .... خاص بود ...

قشنگه ها اون خاطرات که با یادشون یه لبخند تلخی رو لبم میشینه همون اولین بار که چشم های سیاه من در چشم های پر شیطنت تو غرق شد و اون نگاه .... خاص بود دلم لرزید برای اولین بار دیگه مغزم نمی تونست فرمانروایی کنه قلبم لجوج بود برای ...

۲ هفته پیش
16K
what is it?

what is it?

۲ هفته پیش
2K
یه جایی به ادم هانباید خندید قصد دیگری می فهمند اخمو بشی پشه کمتره دور و برت

یه جایی به ادم هانباید خندید قصد دیگری می فهمند اخمو بشی پشه کمتره دور و برت

۲ هفته پیش
4K
سن ادم به تاریخ تولدش نیست به دردهایی که کشیده است درد هایی که به سنمون بزرگ هستن و ما رو با تجربه تر میکنن

سن ادم به تاریخ تولدش نیست به دردهایی که کشیده است درد هایی که به سنمون بزرگ هستن و ما رو با تجربه تر میکنن

۲ هفته پیش
4K
تنهایی بعضی وقتا بهتر از بودن با ادمهای بی ارزشه تنهایی یعنی خودت و خدات

تنهایی بعضی وقتا بهتر از بودن با ادمهای بی ارزشه تنهایی یعنی خودت و خدات

۲ هفته پیش
3K
من خسوف هستم در اسمان شب اما در چشم هایم فقط سیاهی مطلق است نه ماه

من خسوف هستم در اسمان شب اما در چشم هایم فقط سیاهی مطلق است نه ماه

۲ هفته پیش
4K
ارزو های بچگیم چقدر قشنگ بود بی انکه بدانم ......

ارزو های بچگیم چقدر قشنگ بود بی انکه بدانم ......

۲ هفته پیش
3K
ای خدا کسی هم دوستمون نداره هی روزگار

ای خدا کسی هم دوستمون نداره هی روزگار

۲ هفته پیش
1K
به سلامتی همه مادر های دنیا فرق نمیکند روز مادر باشد یا نباشد این روز هم بهانه ای است برای بوسیدن دست مادر برای تمام زحمت هایش

به سلامتی همه مادر های دنیا فرق نمیکند روز مادر باشد یا نباشد این روز هم بهانه ای است برای بوسیدن دست مادر برای تمام زحمت هایش

۲ هفته پیش
5K
ما چرا اینقدر عجیبیم؟

ما چرا اینقدر عجیبیم؟

۲ هفته پیش
2K
ادم همیشه بین منطق و قلبشه اما امان از اون روزی که تعادل به هم بریزه

ادم همیشه بین منطق و قلبشه اما امان از اون روزی که تعادل به هم بریزه

۲ هفته پیش
3K