عارفی بر سر یک پیچش مو کافر شد من رند و سه وجب زلف پر از فر ، چه شود...

عارفی بر سر یک پیچش مو کافر شد من رند و سه وجب زلف پر از فر ، چه شود...

۱۶ ساعت پیش
4K
آزرده دل از کوی تو رفتیم و نگفتی کی بود ؟ کجا رفت؟ چرا بود ؟ چرا رفت ؟

آزرده دل از کوی تو رفتیم و نگفتی کی بود ؟ کجا رفت؟ چرا بود ؟ چرا رفت ؟

۲۵ اردیبهشت 1395
5K