لوازم قنادی کیت کت

kitkatshop

تلگرام
https://tlgrm.in/joinchat/AAAAAEuxih_k80_cj-vXtg

پیج اینستاگرام
@jjkitkatshop

قالب سیلیکونی رز قیمت:28/000 اینستاگرام https://instagram.com/jjkitkatshop تلگرام http://telegram.me/joinchat/AAAAAEuxih_k80_cj-vXtg

قالب سیلیکونی رز قیمت:28/000 اینستاگرام https://instagram.com/jjkit... تلگرام http://telegram.me/joinchat...

۱ هفته پیش
5K
مولد حروف و اعداد قیمت:45/000 اینستاگرام https://instagram.com/jjkitkatshop تلگرام http://telegram.me/joinchat/AAAAAEuxih_k80_cj-vXtg

مولد حروف و اعداد قیمت:45/000 اینستاگرام https://instagram.com/jjkit... تلگرام http://telegram.me/joinchat...

۱ هفته پیش
6K
قالب سیلیکونی حروف اعلا قیمت:65/000 اینستاگرام https://instagram.com/jjkitkatshop تلگرام http://telegram.me/joinchat/AAAAAEuxih_k80_cj-vXtg

قالب سیلیکونی حروف اعلا قیمت:65/000 اینستاگرام https://instagram.com/jjkit... تلگرام http://telegram.me/joinchat...

۱ هفته پیش
4K
کاردک ۹۰درجه خامه کشی قیمت:19/000 اینستاگرام https://instagram.com/jjkitkatshop تلگرام http://telegram.me/joinchat/AAAAAEuxih_k80_cj-vXtg

کاردک ۹۰درجه خامه کشی قیمت:19/000 اینستاگرام https://instagram.com/jjkit... تلگرام http://telegram.me/joinchat...

۱ هفته پیش
3K
قالب سیلیکونی سه بعدی قیمت:41/000 اینستاگرام https://instagram.com/jjkitkatshop تلگرام http://telegram.me/joinchat/AAAAAEuxih_k80_cj-vXtg

قالب سیلیکونی سه بعدی قیمت:41/000 اینستاگرام https://instagram.com/jjkit... تلگرام http://telegram.me/joinchat...

۱ هفته پیش
3K
قالب پلاستیکی ژله طرح هپی یلدا قیمت:6/000 اینستاگرام https://instagram.com/jjkitkatshop تلگرام http://telegram.me/joinchat/AAAAAEuxih_k80_cj-vXtg

قالب پلاستیکی ژله طرح هپی یلدا قیمت:6/000 اینستاگرام https://instagram.com/jjkit... تلگرام http://telegram.me/joinchat...

۱ هفته پیش
5K
قالب سیلیکونی طرح لاو قیمت:40/000 اینستاگرام https://instagram.com/jjkitkatshop تلگرام http://telegram.me/joinchat/AAAAAEuxih_k80_cj-vXtg

قالب سیلیکونی طرح لاو قیمت:40/000 اینستاگرام https://instagram.com/jjkit... تلگرام http://telegram.me/joinchat...

۱ هفته پیش
4K
کاتر و چاپ ۱۴تیکه روی فوندانت و حلوا اینستاگرام https://instagram.com/jjkitkatshop تلگرام https://tlgrm.in/joinchat/AAAAAEuxih_k80_cj-vXtg

کاتر و چاپ ۱۴تیکه روی فوندانت و حلوا اینستاگرام https://instagram.com/jjkit... تلگرام https://tlgrm.in/joinchat/A...

۱ هفته پیش
2K
کاتر گرد

کاتر گرد

۱ هفته پیش
983
چاپ ریلی حروف مخصوص بیسکویت حلوا و فوندانت قیمت:15/000 اینستاگرام https://instagram.com/jjkitkatshop تلگرام http://telegram.me/joinchat/AAAAAEuxih_k80_cj-vXtg

چاپ ریلی حروف مخصوص بیسکویت حلوا و فوندانت قیمت:15/000 اینستاگرام https://instagram.com/jjkit... تلگرام http://telegram.me/joinchat...

۱ هفته پیش
4K
ماسوره ۳۰تیکه پلاستیکی ویلتون قیمت:35/000 اینستاگرام https://instagram.com/jjkitkatshop تلگرام http://telegram.me/joinchat/AAAAAEuxih_k80_cj-vXtg

ماسوره ۳۰تیکه پلاستیکی ویلتون قیمت:35/000 اینستاگرام https://instagram.com/jjkit... تلگرام http://telegram.me/joinchat...

۱ هفته پیش
3K
قالب سیلیکونی لباس #سیلیکونی_لباس

قالب سیلیکونی لباس #سیلیکونی_لباس

۹ مهر 1398
2K
قالب شکلات حروف #قالب_شکلات_حروف #لوازم_قنادی_کیت_کت

قالب شکلات حروف #قالب_شکلات_حروف #لوازم_قنادی_کیت_کت

۹ مهر 1398
2K
قالب پلی کربنات #قالب #پلی_کربنات #کیت_کت

قالب پلی کربنات #قالب #پلی_کربنات #کیت_کت

۹ مهر 1398
1K
قالبی سیلیکونی فانوسی #قالب #فنوسی #سیلیکونی قیمت37/000 اینستاگرام https://instagram.com/jjkitkatshop تلگرام http://telegram.me/joinchat/AAAAAEuxih_k80_cj-vXtg

قالبی سیلیکونی فانوسی #قالب #فنوسی #سیلیکونی قیمت37/000 اینستاگرام https://instagram.com/jjkit... تلگرام http://telegram.me/joinchat...

۹ مهر 1398
2K
قالب سیلیکونی پاستیل #پاستیل #قالب #سیلیکونی #قنادی #شیرینی

قالب سیلیکونی پاستیل #پاستیل #قالب #سیلیکونی #قنادی #شیرینی

۹ مهر 1398
5K
ابزار ژله تزریقی #ابزار #ژله

ابزار ژله تزریقی #ابزار #ژله

۹ مهر 1398
7K
قالب شکلات #قالب #شکلات

قالب شکلات #قالب #شکلات

۹ مهر 1398
2K
قالب سیلیکونی قلب و مربع ساوارین

قالب سیلیکونی قلب و مربع ساوارین

۹ مهر 1398
2K
کاتر لاکی حروف #کاتر #لوازم #قنادی #کیت #کت

کاتر لاکی حروف #کاتر #لوازم #قنادی #کیت #کت

۹ مهر 1398
2K