kiyana96

15 نوع خوردنی حلال که روزه را باطل نمی کند!!!

1- بیت المال
2- دارایی بانکها
3- اموال مردم
4- اموال من
5- اموال شما
6- اموال صغیر
7- اموال فقیر
8- اموال یتیم
9- سه هزار میلیارد
10- بیست و پنج هزار میلیارد
11- شصت هزار میلیارد
12- صد هزار میلیارد
13- چهار پنج نفتکش پر از سوخت
14- دکل حفاری نفت
15_ اموال صندوق ذخیره فرهنگیان

گفتنی است خوردن آب و نان و حتی کشیدن یک نخ سیگار موجب ابطال روزه گردیده و پیگرد شدید قانونی را به دنبال دارد!

بیشتر  بیشتر