روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است، آری! افطار رطب در رمضان مستحب است، روز ماه رمضان، زلف مَیَ افشان که فقیه بخورد روزهٔ خود را به گمانش که شب است، زیر ...

روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است، آری! افطار رطب در رمضان مستحب است، روز ماه رمضان، زلف مَیَ افشان که فقیه بخورد روزهٔ خود را به گمانش که شب است، زیر لب، وقت نوشتن همه کس نقطه نهد، این عجب! نقطه خال تو به بالای لب ...

3 ساعت پیش
2K
سماع گوش من نامت سماع هوش من جامت، عمارت کن مرا آخر که ویرانم به جان تو، درون صومعه و مسجد تویی مقصودم ای مرشد، به هر سو رو بگردانی بگردانم به جان تو! «جلال ...

سماع گوش من نامت سماع هوش من جامت، عمارت کن مرا آخر که ویرانم به جان تو، درون صومعه و مسجد تویی مقصودم ای مرشد، به هر سو رو بگردانی بگردانم به جان تو! «جلال الدین محمد بلخی»

43 دقیقه پیش
716
35 دقیقه پیش
780
32 دقیقه پیش
435
31 دقیقه پیش
185
30 دقیقه پیش
451
44 دقیقه پیش
441
44 دقیقه پیش
439
44 دقیقه پیش
438
43 دقیقه پیش
439
43 دقیقه پیش
448
43 دقیقه پیش
455
42 دقیقه پیش
456
41 دقیقه پیش
503
41 دقیقه پیش
485
41 دقیقه پیش
458
39 دقیقه پیش
434
39 دقیقه پیش
427
38 دقیقه پیش
438
38 دقیقه پیش
436