kiyana96

و ندایی که به من می گوید:
"گرچه شب تاریک است
دل قوی دار
سحر نزدیک است"
دل من در دل شب
خواب پروانه شدن می بیند.

#حمید_مصدق

۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K