۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
7K
۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
7K
۳ روز پیش
7K
من عاشق آن دیده چشمان سیاهم بیهوده چه گویم که پریشان نگاهم گر مستی چشمان سیاه تو گناه است من طالب آن مستی و خواهان گناهم

من عاشق آن دیده چشمان سیاهم بیهوده چه گویم که پریشان نگاهم گر مستی چشمان سیاه تو گناه است من طالب آن مستی و خواهان گناهم

۲ روز پیش
3K
کسی که دوسِت داشته باشه گوشه و کنار زندگیش قایمت نمیکنه

کسی که دوسِت داشته باشه گوشه و کنار زندگیش قایمت نمیکنه

۳ روز پیش
6K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
5K