بسته شد.

بسته شد.

۴ هفته پیش
4K
-//به پات زندگیمم بریزم کمه🍕 💧 -//تو از هرچی توو زندگیمه سری🌝 ✨ -//تو رو آرزو کرده بودم ولی🍃 💕 -//تو از آرزوی منم بهتری🙌 🏼 😻 💒 🙊 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan #exo

-//به پات زندگیمم بریزم کمه🍕 💧 -//تو از هرچی توو زندگیمه سری🌝 ✨ -//تو رو آرزو کرده بودم ولی🍃 💕 -//تو از آرزوی منم بهتری🙌 🏼 😻 💒 🙊 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan #exo

۴ هفته پیش
9K
×سقوطـ نمیکُنَم👑 🦄، اَگهـِ یِ رویآ دآشته بآشَم💐 ، اَگِ فَقَط یِ رویآدآشته💫⚡️ بآشَم کِ پَروآز کُنه✈️× #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan #exo

×سقوطـ نمیکُنَم👑 🦄، اَگهـِ یِ رویآ دآشته بآشَم💐 ، اَگِ فَقَط یِ رویآدآشته💫⚡️ بآشَم کِ پَروآز کُنه✈️× #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan #exo

۴ هفته پیش
9K
هیچکسـ لیآقَتِ اَشکآتـُ😭💩 نَدآره اَمآ اونِی کِ😻👌 لیآقَتِشـو دآره نمیزاره👻😾 اَشکآت بریزهـِ.._.._.._.._.._💋 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan #exo

هیچکسـ لیآقَتِ اَشکآتـُ😭💩 نَدآره اَمآ اونِی کِ😻👌 لیآقَتِشـو دآره نمیزاره👻😾 اَشکآت بریزهـِ.._.._.._.._.._💋 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan #exo

۴ هفته پیش
7K
_گُل یآ پوچ؟ +میترسمـ _نترسـ عشقمـ _گُل شد بمونـ _پوچ شد نرو 🍃🌡💉💊🍵🌺: 🙃💜 💫🐾🐼📝🗝 #عاشقانه#love#علیـصبآ#a_s

_گُل یآ پوچ؟ +میترسمـ _نترسـ عشقمـ _گُل شد بمونـ _پوچ شد نرو 🍃🌡💉💊🍵🌺: 🙃💜 💫🐾🐼📝🗝 #عاشقانه#love#علیـصبآ#a_s

۲۸ مهر 1396
12K
مِرسِیـ اَز هَمه اونآیی کِ بَرآیِ تَوَلُدَم پُستـِ تَبرِیک گَذآشدَن عِشقَم: http://wisgoon.com/pin/21425734/ http://wisgoon.com/pin/21425840/ دآدآش آرمان: http://wisgoon.com/pin/21424993/ آبجی سوگندم: http://wisgoon.com/pin/21430741/ دوستَم نَسیم: http://wisgoon.com/pin/21425050/ مآی بیبی شَر وشیطونم فاطمه: http://wisgoon.com/pin/21431506/ مانیاجون http://wisgoon.com/pin/21437218/ مبیناجون: http://wisgoon.com/pin/21427076/ شیومینم: http://wisgoon.com/pin/21436482/ ____________________________________ ...

مِرسِیـ اَز هَمه اونآیی کِ بَرآیِ تَوَلُدَم پُستـِ تَبرِیک گَذآشدَن عِشقَم: http://wisgoon.com/pin/2142...http://wisgoon.com/pin/2142... دآدآش آرمان: http://wisgoon.com/pin/2142... آبجی سوگندم: http://wisgoon.com/pin/2143... دوستَم نَسیم: http://wisgoon.com/pin/2142... مآی بیبی شَر وشیطونم فاطمه: http://wisgoon.com/pin/2143... مانیاجون http://wisgoon.com/pin/2143... مبیناجون: http://wisgoon.com/pin/2142... شیومینم: http://wisgoon.com/pin/2143... ____________________________________ مرسِی کِ نَبُودین:) مِرسِی کِ دِلتنگِتـُو.ن بودَم ونَبودین:) مِرسِی اَز قولِی کِ بِخآطِرِش بَرگَشتَم ونَبودین:) ...

۲۸ مهر 1396
10K
دِیشَب تَوَلُدَم💫🎂 تَوَلـُدِ16سآلِگیمـ...🌺⚡️🍨..:) #صبا#SABA#راپاپامـپام#خآصـقرل

دِیشَب تَوَلُدَم💫🎂 تَوَلـُدِ16سآلِگیمـ...🌺⚡️🍨..:) #صبا#SABA#راپاپامـپام#خآصـقرل

۲۸ مهر 1396
7K
ـ27_مِهـر تَوَلـُودَمـ مُبآرَک:)🦄🍰🎉 ممنون اَز همهـِ اونآیی که تآ نمیگفتمـ🙄 قَصدِ تبریکـ توَلُدِ 🎊خشکـُ وخالیَم ندآشتَن:)🤗💔 ممنون اَز همهـِ اونآیی کِ فِکـ میکَردَم🌋 یآدِ شـُونه اَمآ...:)🚬💊 وتَشَکُرِ فَرآوآن اَز اونآییِ کِ بِخآطِرِ قولَم بِهِشون سَعی😹💘 ...

ـ27_مِهـر تَوَلـُودَمـ مُبآرَک:)🦄🍰🎉 ممنون اَز همهـِ اونآیی که تآ نمیگفتمـ🙄 قَصدِ تبریکـ توَلُدِ 🎊خشکـُ وخالیَم ندآشتَن:)🤗💔 ممنون اَز همهـِ اونآیی کِ فِکـ میکَردَم🌋 یآدِ شـُونه اَمآ...:)🚬💊 وتَشَکُرِ فَرآوآن اَز اونآییِ کِ بِخآطِرِ قولَم بِهِشون سَعی😹💘 کَردَم تُ روزِ تَوَلُدَم آن بِشَم وَلی حَتی یِ نَفَرِشُونَمـ😹💘 کِنآرَم نَبـُود:) مُبآرَک...:)🎇🌈 #صبا#SABA#راپاپامـپام#خآصـقرل

۲۷ مهر 1396
10K
{میخان تورو 🙊🌈عَ چِشَم بندازن🍡👁نمیدونن تو خوده 👊😻👊چشامی-.- } (فتـوگآلِرِیِ جدیدکریسـkris_wuــوو} #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

{میخان تورو 🙊🌈عَ چِشَم بندازن🍡👁نمیدونن تو خوده 👊😻👊چشامی-.- } (فتـوگآلِرِیِ جدیدکریسـkris_wuــوو} #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۲۶ مهر 1396
13K
Et mon 💎ami ne se soucie💋 pas de la distance🙊💥 entre vous.🌙☘️ C'est important pour🌈❤️ moi que le battement de🍃 votre amour💋 soit dans mon{🌙⛲️🌾} cœur. http://s2.faz-dl.xyz/ali/music/MeHr/Music/Avicii%20-%20Lonely%20Together%20(feat.%20Rita%20Ora)(128).mp3 #عاشقانه#love#علیـصبآ#a_s

Et mon 💎ami ne se soucie💋 pas de la distance🙊💥 entre vous.🌙☘️ C'est important pour🌈❤️ moi que le battement de🍃 votre amour💋 soit dans mon{🌙⛲️🌾} cœur. http://s2.faz-dl.xyz/ali/mu... #عاشقانه#love#علیـصبآ#a_s

۲۶ مهر 1396
10K
{کی بِه کیِه وَقّتی عِشْقَم یِکیِه^^}🌵 💜 💿 ✨ ما وصلیم بع هم تا جهنم=)😻 ✨ #عاشقانه#love#علیـصبآ#a_s

{کی بِه کیِه وَقّتی عِشْقَم یِکیِه^^}🌵 💜 💿 ✨ ما وصلیم بع هم تا جهنم=)😻 ✨ #عاشقانه#love#علیـصبآ#a_s

۲۲ مهر 1396
15K
زیبآتَرینـ قِسمَتـِ 💎🎼اهَنگـِ{زودگذشت-زآنیار🙊💿} طُ بِ مَنـ بَد🚬🍃 کَردِیو شِکستی💔😊 قَلبـِ مَردِیُ کِ هنوز 💊تویِ تنهآیشـ مُنتَظِرِ عِشقِش بَرگَرده...💔💏 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

زیبآتَرینـ قِسمَتـِ 💎🎼اهَنگـِ{زودگذشت-زآنیار🙊💿} طُ بِ مَنـ بَد🚬🍃 کَردِیو شِکستی💔😊 قَلبـِ مَردِیُ کِ هنوز 💊تویِ تنهآیشـ مُنتَظِرِ عِشقِش بَرگَرده...💔💏 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۲۲ مهر 1396
13K
دور و برم این همه 🦄💫ولی من چشمام رو یه👑👌 دونس اون دیوونس💎 اون خودش_ میدونه اینو😽 🍃 عَََراینـ آهَنگـِ لِیتـُو عآلِیه💦😻 http://dl.dsong.ir/a/Publish/96/06/01/1/Behzad%20Leito%20&%20Poobon%20-%20Manoto%20%5b128%5d.mp3 #لیتو#اهنگ#بهزادلیتو #leito #BeziLei

دور و برم این همه 🦄💫ولی من چشمام رو یه👑👌 دونس اون دیوونس💎 اون خودش_ میدونه اینو😽 🍃 عَََراینـ آهَنگـِ لِیتـُو عآلِیه💦😻 http://dl.dsong.ir/a/Publis... #لیتو#اهنگ#بهزادلیتو #leito #BeziLei

۲۲ مهر 1396
11K
زِندِگِیـ 🌈بِدون بیشَرَفِیِ مآ🌵🔫 مَعنآنَعره زِندِگِیـ 🎊بِی خَندآن😍👻 اِنحِرآفـ نَدآلِـ😹ــِ @jlo.khandan #صبا#SABA#راپاپامـپام#خآصـقرل

زِندِگِیـ 🌈بِدون بیشَرَفِیِ مآ🌵🔫 مَعنآنَعره زِندِگِیـ 🎊بِی خَندآن😍👻 اِنحِرآفـ نَدآلِـ😹ــِ @jlo.khandan #صبا#SABA#راپاپامـپام#خآصـقرل

۲۲ مهر 1396
7K
-روےِ دو پآےِ خودِت وآیسآ •🙍🏻🌸• -مُحڪمـ قَدمـ بردآر •👁💕• -وَ وقتۍ خُرد شُدے مثلِ•🍃🌬• -یک انسانِ قَوے اَ درون گریہ‌ڪُن•🙊🍉• -وَ توےِ بد ترین شرایط لَبخند بِزن •🕊🍡• -وِ بِہ هیچکَس،بِہ هیچکَس •💿🍕• -هَرگز ...

-روےِ دو پآےِ خودِت وآیسآ •🙍🏻🌸• -مُحڪمـ قَدمـ بردآر •👁💕• -وَ وقتۍ خُرد شُدے مثلِ•🍃🌬• -یک انسانِ قَوے اَ درون گریہ‌ڪُن•🙊🍉• -وَ توےِ بد ترین شرایط لَبخند بِزن •🕊🍡• -وِ بِہ هیچکَس،بِہ هیچکَس •💿🍕• -هَرگز تِڪیِه نکُن •🚶🏻🌈• -مُنتظِر نَمون کَسۍ خوشبختِت کُنہ•🎭✨• #صبا#SABA#راپاپامـپام#خآصـقرل

۲۱ مهر 1396
9K
اِعتِرآفـ میکُنَمـ اینـ آلبوم🌍 🌵کریس{kris_wu}عآلیهـِ کُ🎤 لَنـ هَمهـِ آهنگآیِ کِریسـ مَحشَرِه🎼🎭 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

اِعتِرآفـ میکُنَمـ اینـ آلبوم🌍 🌵کریس{kris_wu}عآلیهـِ کُ🎤 لَنـ هَمهـِ آهنگآیِ کِریسـ مَحشَرِه🎼🎭 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۲۱ مهر 1396
12K
عَ اینآ 💔😆 5سآلـُ 20روز ای جونـ 💔😆 #صبا#SABA#راپاپامـپام#خآصـقرل#girl

عَ اینآ 💔😆 5سآلـُ 20روز ای جونـ 💔😆 #صبا#SABA#راپاپامـپام#خآصـقرل#girl

۲۰ مهر 1396
9K
چِقَد شَبیهـِِ مَنهـِ 😻💔😸 5سآلـُ 20روز👻💔😆 #صبا#SABA#راپاپامـپام#خآصـقرل#girl

چِقَد شَبیهـِِ مَنهـِ 😻💔😸 5سآلـُ 20روز👻💔😆 #صبا#SABA#راپاپامـپام#خآصـقرل#girl

۲۰ مهر 1396
11K
سَلآمـ فآط فآطی بااَندَکیـ تاخییر آمَدَمـ تبریکـ🍦 🍰 🎂 تَوَلُد بِگَمـ تَولُدِتـ مُبآرکـ کِ مهرمآهِیِ 🌵💫 عَزیز کِ خود نیز مِهر مآهِی اَم🙋🏼 🌺 اُمیدوآرَمـ توی سِنی جَدیدِتـ بیشتَر عآقِل گَردی-😹🏃_- کَمتَر بآزیگوشی کُنی وَ ...

سَلآمـ فآط فآطی بااَندَکیـ تاخییر آمَدَمـ تبریکـ🍦 🍰 🎂 تَوَلُد بِگَمـ تَولُدِتـ مُبآرکـ کِ مهرمآهِیِ 🌵💫 عَزیز کِ خود نیز مِهر مآهِی اَم🙋🏼 🌺 اُمیدوآرَمـ توی سِنی جَدیدِتـ بیشتَر عآقِل گَردی-😹🏃_- کَمتَر بآزیگوشی کُنی وَ آدم شَوی خودیگهـ ِ 🔫 همینآ بَسه هَپی مَپی🤗🎂🌈🎊 @ry.exo #تولد#تبریک تولد

۲۰ مهر 1396
14K
-دوستت دارم 😍:💞 -آنقدر کہ با آن 🖖🏾✨ -میشود شهری 👻رآ عاشق کرد💏 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

-دوستت دارم 😍:💞 -آنقدر کہ با آن 🖖🏾✨ -میشود شهری 👻رآ عاشق کرد💏 #کریس#کریسـرآپآپآمـپآم#kris#kris_wu #saba_wufan

۱۹ مهر 1396
13K