نیشتمان کوردستان

kurdstan10

ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻰ
ﻳﮏ ﺭﻭﺯ …
ﻳﮏ ﻣﺎﻩ …
ﻳﮏ ﺳﺎﻝ …
ﻣﻬﻢ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺳﺖ
ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ
ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ، ﻳﮏ ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺍﻣﺎ ﺟﺰ ﺩﺭﺩ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﺍﻳﺖ ندارند
ﻭ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺭﻭﺣﺖ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺧﺮﺍﺷﻨد
ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻧﺎﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﺏ ﺗﺮﻯ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ
ﺍﻳﻦ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﺮﻭﻧﺪ
ﻳﺎﺩﺷﺎﻥ و ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺴﺖ …

تجربه به ما مے آموزد که عشق آن نیست که به هم خیره شویم عشق آن است که هردو به یکسو بنگریم♡

تجربه به ما مے آموزد که عشق آن نیست که به هم خیره شویم عشق آن است که هردو به یکسو بنگریم♡

۵ شهریور 1398
2K
تو با قلب ویرانه من چه کردی؟ ببین عشق دیوانه من چه کردی در ابریشم عادت آسوده بودم… تو با “بال” پروانه ی من چه کردی؟ ننوشیده از جام چشم تو مستم… خمار است میخانه ...

تو با قلب ویرانه من چه کردی؟ ببین عشق دیوانه من چه کردی در ابریشم عادت آسوده بودم… تو با “بال” پروانه ی من چه کردی؟ ننوشیده از جام چشم تو مستم… خمار است میخانه ی من…چه کردی؟ مگر لایق تکیه دادن نبودم؟ تو با حسرت شانه ی من چه ...

۵ شهریور 1398
6K
‌ تو چه دانی که پس هر نگه ساده من چه جنونی چه نیازی چه غمی‌ست♡

‌ تو چه دانی که پس هر نگه ساده من چه جنونی چه نیازی چه غمی‌ست♡

۱۰ اردیبهشت 1398
4K
‌امیدِ فرداهای من تا کی تمنایت کنم؟♡

‌امیدِ فرداهای من تا کی تمنایت کنم؟♡

۳۱ فروردین 1398
5K
عشق، نیرومند ترین سپاه است، زیرا در یک لحظه بر قلب و مغز و جسم حمله می کند♡

عشق، نیرومند ترین سپاه است، زیرا در یک لحظه بر قلب و مغز و جسم حمله می کند♡

۱۹ فروردین 1398
5K
ای صبا! از کوی یار ما گذر کردی بگو بی حضورش سال نو هرگز ندارد رنگ‌و بو♡

ای صبا! از کوی یار ما گذر کردی بگو بی حضورش سال نو هرگز ندارد رنگ‌و بو♡

۳ فروردین 1398
5K
بی ثمر هــرســـاله در فکر بهارانم ولی چون بهاران میرسد با من خزانی میکند♡

بی ثمر هــرســـاله در فکر بهارانم ولی چون بهاران میرسد با من خزانی میکند♡

۲ فروردین 1398
5K