#مدل

#مدل

۲۷ دی 1395
2K
#مدل

#مدل

۲۷ دی 1395
2K
#مدل

#مدل

۲۷ دی 1395
2K
#مدل

#مدل

۲۷ دی 1395
2K
#مدل

#مدل

۲۷ دی 1395
2K
#مدل

#مدل

۲۷ دی 1395
2K
#مدل

#مدل

۲۷ دی 1395
2K
#مدل

#مدل

۲۷ دی 1395
2K
#مدل

#مدل

۲۷ دی 1395
2K
#مدل

#مدل

۲۷ دی 1395
2K
#مدل

#مدل

۲۷ دی 1395
2K
#مدل

#مدل

۲۷ دی 1395
3K
#مدل

#مدل

۲۷ دی 1395
4K
#مدل

#مدل

۲۷ دی 1395
3K
#مدل

#مدل

۲۷ دی 1395
3K
#مدل

#مدل

۲۷ دی 1395
3K
آنچهـ پنهانـ در میـانـ سینهـ باشـد ... عشقـ نیستـ ... عاشقانـ بـا رسمـ رسوایـے بهـ میدانـ میرونـد ...❥❥❥

آنچهـ پنهانـ در میـانـ سینهـ باشـد ... عشقـ نیستـ ... عاشقانـ بـا رسمـ رسوایـے بهـ میدانـ میرونـد ...❥❥❥

۶ دی 1395
4K
خـونهـ اے کهـ توشـ نـے نـے باشهـ خونهـ نیسـ کهـ ... ❤ گلخونهـ اس ❤ 😍 [ سونیا = ❤ ] 😍 #دختر_دایی_جونم

خـونهـ اے کهـ توشـ نـے نـے باشهـ خونهـ نیسـ کهـ ... ❤ گلخونهـ اس ❤ 😍 [ سونیا = ❤ ] 😍 #دختر_دایی_جونم

۱۶ دی 1395
2K
خَستَمْـ نَهـ اینْکِهـ کْوْهـ کَنْدِهـ باشَمْـ ... فَقَط کَمے دَرسْـ خوْاندهـ ام ... 😞😞 #آی_اَم_دخی_خرخون😝

خَستَمْـ نَهـ اینْکِهـ کْوْهـ کَنْدِهـ باشَمْـ ... فَقَط کَمے دَرسْـ خوْاندهـ ام ... 😞😞 #آی_اَم_دخی_خرخون😝

۱۷ دی 1395
2K
❤چِقَـدرْ پَـرْ میکِشَـدْ (⚫) ❤دِلَـمْ بِـهْ هَـوآیِ تُـو (⚫) ❤گـویـی تَمـآمِ پَ‍ـرَنْـدِهْ هـآیِ جَهـآنْ (⚫) ❤دَرْ قَلْبَـمْ آشیـآنِـهْ کَـرْدِهْ اَنـدْ (⚫)

❤چِقَـدرْ پَـرْ میکِشَـدْ (⚫) ❤دِلَـمْ بِـهْ هَـوآیِ تُـو (⚫) ❤گـویـی تَمـآمِ پَ‍ـرَنْـدِهْ هـآیِ جَهـآنْ (⚫) ❤دَرْ قَلْبَـمْ آشیـآنِـهْ کَـرْدِهْ اَنـدْ (⚫)

۲۴ دی 1395
2K