دختر مغرور

leyla1987

شاید مغذ الزایمر بگیره
ولی قلب هیچ وقت الزایمر نمیگیره:)

20 ساعت پیش
728
داد میـــ🏃ــزد مــ🔥ــیگــ.....ـــفت: همـــ🔤ــون حســ⚠ــی رو کهـ تــ🚨ــو بهـ من داری مـــــ💑ــن بهـ اونــ دارم) و قلـــ❤ــب من با تمــــوم وجــــ💌ــودشــ شکســـ👿ــت

داد میـــ🏃ــزد مــ🔥ــیگــ.....ـــفت: همـــ🔤ــون حســ⚠ــی رو کهـ تــ🚨ــو بهـ من داری مـــــ💑ــن بهـ اونــ دارم) و قلـــ❤ــب من با تمــــوم وجــــ💌ــودشــ شکســـ👿ــت

1 روز پیش
2K
1 روز پیش
595
جمکران یهویی😜

جمکران یهویی😜

2 روز پیش
2K
3 روز پیش
2K
3 روز پیش
2K
دلـــ✨ــم میــخـ🌟ــواهد بخوابــ☝ــمــ بعد پاشـمـ🏩ـ بــبیــ🚘ــنمـ یهـ مــ🔡ــن هـــــــــــــــ💖ـــــــــــنوز رو تخــت خـــ👗ــوابهـ بعد اونـ منــ👻ــ جســـمم بـــ🎁ـــاشهـــ کـــ🎐ــهـ دیــگهـ جونـــ🔇ــی درونــشـ💣ــ نیســ💉ــت:)!!

دلـــ✨ــم میــخـ🌟ــواهد بخوابــ☝ــمــ بعد پاشـمـ🏩ـ بــبیــ🚘ــنمـ یهـ مــ🔡ــن هـــــــــــــــ💖ـــــــــــنوز رو تخــت خـــ👗ــوابهـ بعد اونـ منــ👻ــ جســـمم بـــ🎁ـــاشهـــ کـــ🎐ــهـ دیــگهـ جونـــ🔇ــی درونــشـ💣ــ نیســ💉ــت:)!!

4 روز پیش
431
5 روز پیش
644
5 روز پیش
625
5 روز پیش
620
6 روز پیش
2K
....

....

7 روز پیش
2K
کــ🔕ثــیفــ🍻ـ تریــ..ـ..👄ـن قـــ💏ــانــ👰ــ↙ـونـــ

کــ🔕ثــیفــ🍻ـ تریــ..ـ..👄ـن قـــ💏ــانــ👰ــ↙ـونـــ

7 روز پیش
3K
7 روز پیش
2K
خـــ✨ــدایـایکــ🌟ــ💧ــ مرڱــــ💀ــ بدهکارمـ وهــ🐳ــزارانـــ🍃ــ آرزو طـلبـ🌋ــ کار خستهـ ام... یـا طــ⛄ــلبم را بــ..ـ...ـده یا طلبتــ🎐ــرا بگیــ🔐ــر

خـــ✨ــدایـایکــ🌟ــ💧ــ مرڱــــ💀ــ بدهکارمـ وهــ🐳ــزارانـــ🍃ــ آرزو طـلبـ🌋ــ کار خستهـ ام... یـا طــ⛄ــلبم را بــ..ـ...ـده یا طلبتــ🎐ــرا بگیــ🔐ــر

1 هفته پیش
2K
1 هفته پیش
2K
1 هفته پیش
746
1 هفته پیش
778
1 هفته پیش
773
پدر ای مرد خدایی اونکه مظهر شکوه بگو مشکلات ببازه اخه پشت من به کوه به افتخار همه باباها

پدر ای مرد خدایی اونکه مظهر شکوه بگو مشکلات ببازه اخه پشت من به کوه به افتخار همه باباها

1 هفته پیش
1K