لیدا

lida.8000

سلامتےِ اونايی که
طبیب دلهای دردمندن
ولی خودشون دنیاے دردن ....

ﺳﻼمتے ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺻـﺪﺍﺷـﻮﻥ ﺁﺭﻭﻣﻤﻮﻥ ﻣـﯿﮑﻨه،
ﻧـﮕﺎﻫﺸﻮﻥ ﺩﯾﻮﻭﻧﻤﻮﻥ میکنه...

بیشتر  بیشتر