دریاچه زریوار

دریاچه زریوار

۳ روز پیش
1K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۱۱ شهریور 1394
8K
.

.

۲۵ مرداد 1394
2K
.

.

۲۵ مرداد 1394
2K
۲۵ مرداد 1394
2K
.

.

۲۵ مرداد 1394
2K
.

.

۲۵ مرداد 1394
2K
.

.

۲۵ مرداد 1394
2K
.

.

۲۵ مرداد 1394
2K
.

.

۲۵ مرداد 1394
2K
میگذرد گاهے ازغرورش گاهے ازکسےکه زمانے سخت دوستش داشت پنهان میکند خودش را گاهے پشت آرایشے غلیظ گاهےکنار لبخندهاے ساختگے بعداز یک اتفاق گریه هایش تاهمیشه بند مےآید خلاصه میشود درنگاهے سرد

میگذرد گاهے ازغرورش گاهے ازکسےکه زمانے سخت دوستش داشت پنهان میکند خودش را گاهے پشت آرایشے غلیظ گاهےکنار لبخندهاے ساختگے بعداز یک اتفاق گریه هایش تاهمیشه بند مےآید خلاصه میشود درنگاهے سرد "دختر" گاهے غم انگیزترین واژه ایست که میشناسم!

۲۳ مرداد 1394
3K
. زودتر به تکلم می افتد ، زودتر راه می رود ، زود تر به سن تکلیف میرسد... اصلا انگار دختر ازهمان اول عجله دارد... گویی که اصلا برای خودش وقت ندارد ؛ که حتی ...

. زودتر به تکلم می افتد ، زودتر راه می رود ، زود تر به سن تکلیف میرسد... اصلا انگار دختر ازهمان اول عجله دارد... گویی که اصلا برای خودش وقت ندارد ؛ که حتی بازی هایش رنگ و بوی "جان بخشیدن " دارد ؛ رنگ و بوی ابراز عشق ...

۲۳ مرداد 1394
8K
۶ مرداد 1394
2K
۶ مرداد 1394
2K
...

...

۶ مرداد 1394
2K