اشراق تماشایی باور باشی از عرش خدا نیز فراتر باشی صد کعبه نماز می گزارند تو را یک لحظه اگر به جای مادر باشی شاعر:#ایرج_زبر_دست

اشراق تماشایی باور باشی از عرش خدا نیز فراتر باشی صد کعبه نماز می گزارند تو را یک لحظه اگر به جای مادر باشی شاعر:#ایرج_زبر_دست

۱۵ اسفند 1396
2K
درگلستان ادب اموزگارم مادراست بعدرب العالمین پروردگارم مادراست من که شاگرد دبیرستان عشق مادرم اولین معشوق من درروزگار مادراست 🌷 پیشاپیش روز مادران گل مبارک 🌷

درگلستان ادب اموزگارم مادراست بعدرب العالمین پروردگارم مادراست من که شاگرد دبیرستان عشق مادرم اولین معشوق من درروزگار مادراست 🌷 پیشاپیش روز مادران گل مبارک 🌷

۱۵ اسفند 1396
965
#فرهنگ_ادب بد خواه کسان هیچ به مقصد نرسد یک بد نکند تا به خودش،صد نرسد من نیک تو خواهم و تو خواهی بد من تو نیک نبینی و به من بد نرسد...! . . #حکیم_عمر_خیام

#فرهنگ_ادب بد خواه کسان هیچ به مقصد نرسد یک بد نکند تا به خودش،صد نرسد من نیک تو خواهم و تو خواهی بد من تو نیک نبینی و به من بد نرسد...! . . #حکیم_عمر_خیام

۱۴ اسفند 1396
897
#هیچ وقت برای نگه داشتن کسی ک فرقت بابقیه نمیفهمه تلاش نکن

#هیچ وقت برای نگه داشتن کسی ک فرقت بابقیه نمیفهمه تلاش نکن

۸ اسفند 1396
1K
۸ اسفند 1396
1K
۸ اسفند 1396
1K