lovelysahar

محمد عزیز☜ @siahpooooosh اندوه ما در غم از دست دادن آن عزیز بزرگوار در واژه ها نمی گنجد..تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم


بیشتر  بیشتر