m0111

.
همیشه این دوریهاست
که به لذت با هم بودن معنی میبخشه،،،
یاد بگیریم ، قدر هر چیزی را که داریم،، بدانیم...
قبل از آنکه روزگار به ما یاداوری کند که::
می بایست قدر چیزی را که داشتی،،
می دانستی.........