Tatli シ

m3shb

Ⓢⓗⓘⓡⓘⓝ
قــرارمـان..
فقـط ..
یـک "مــانیــتورِ" کـوچـک بـــود !
امّــا ..
اکنــون ..
قلبـــم را ببـین..
که بــا هــر"آف" شدنــت ..
چــگونـه ..
بـیقــرارِ "آمــدنــت" مـی شـــود !

.
╭┅═ঊঈ ...ც... ঊঈ═┅╮ ‍

این حساب کاربری خصوصی میباشد