ای دل ز کجا رسید این دم ای دل زکجاست این طپیدن

ای دل ز کجا رسید این دم ای دل زکجاست این طپیدن

هر کسی دلیر جانانه ای دارد،من تو را.....😍

هر کسی دلیر جانانه ای دارد،من تو را.....😍

نزار کسی جلوی آرزوهاتو بگیره...😏

نزار کسی جلوی آرزوهاتو بگیره...😏

باشد که نباشد اثری از خبرم....

باشد که نباشد اثری از خبرم....

_چرا ترکش کردی؟ +حالش دیگ با من خوب نبود😏

_چرا ترکش کردی؟ +حالش دیگ با من خوب نبود😏

بمانی و بروی فرقی ندارد من تو را هر گونه که باشی دوست دارم🙃

بمانی و بروی فرقی ندارد من تو را هر گونه که باشی دوست دارم🙃

زمانه دوخت لبم را به ریسمان سکوت که عهد،عهد غم است ، و زمان ،زمان سکوت...

زمانه دوخت لبم را به ریسمان سکوت که عهد،عهد غم است ، و زمان ،زمان سکوت...

عاشقم گر نیستی لطف کن و نفرت بورز بی تفاوت بودنت هر احظه آبم میکند..... 😔 😔

عاشقم گر نیستی لطف کن و نفرت بورز بی تفاوت بودنت هر احظه آبم میکند..... 😔 😔