۱۶ مهر 1397
3K
۱۷ مهر 1397
2K
۱۸ مهر 1397
1K
#wallpaper

#wallpaper

۱۵ خرداد 1397
4K
من همیشه سوختم یکروزدل دنیا به من سوخت میگونید غمت رابه هیچ کس نگه حتی به چمشانت جون اونم اشم میزد درهوایت میکند

من همیشه سوختم یکروزدل دنیا به من سوخت میگونید غمت رابه هیچ کس نگه حتی به چمشانت جون اونم اشم میزد درهوایت میکند

۱۹ بهمن 1396
4K
سرانجام به خودآسیب می زنند واگربخت می کند خداوند اجازه می دهد تاتماشا گرشان باشی کاش می فهمیدی که چقدر دوست دارم

سرانجام به خودآسیب می زنند واگربخت می کند خداوند اجازه می دهد تاتماشا گرشان باشی کاش می فهمیدی که چقدر دوست دارم

۱۹ بهمن 1396
3K
۱۴ بهمن 1396
2K
۱۶ دی 1396
1K
#text#dep#تکست#عکس_نوشته

#text#dep#تکست#عکس_نوشته

۱۶ دی 1396
9K
۱۷ دی 1396
3K
#تصویر_پس زمینه !

#تصویر_پس زمینه !

۱۷ دی 1396
4K
۱۷ دی 1396
3K
۴ دی 1396
2K
#تيكه #خاص

#تيكه #خاص

۱۱ بهمن 1393
4K
#تيكه #خاص

#تيكه #خاص

۱۷ بهمن 1393
3K
😋🌁🚐💒🚗🌃😋

😋🌁🚐💒🚗🌃😋

۲۹ مرداد 1396
6K