۱۶ ساعت پیش
2K
۱۶ ساعت پیش
2K
۱۶ ساعت پیش
2K
۱۶ ساعت پیش
2K
۱۶ ساعت پیش
2K
۱۶ ساعت پیش
2K
#بفرمایید_غزل🌹 پرسیدی از این عشق بریدم چه کشیدم خیر از تو و دست تو ندیدم چه کشیدم باتو هوس ِاوج گرفتن به دلم بود درخویش تنیدم نپریدم چه کشیدم از بازی این روز و شب ...

#بفرمایید_غزل🌹 پرسیدی از این عشق بریدم چه کشیدم خیر از تو و دست تو ندیدم چه کشیدم باتو هوس ِاوج گرفتن به دلم بود درخویش تنیدم نپریدم چه کشیدم از بازی این روز و شب ِروشن و تیره از بخت شب و موی سپیدم چه کشیدم تا قله رسیدی و ...

۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
1K
خیلی وقتا میشه از وسیله های دور ریختنی ویزای قشنگ درست کرد
عکس بلند

خیلی وقتا میشه از وسیله های دور ریختنی ویزای قشنگ درست کرد

۲ روز پیش
77
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
1K
عکس بلند
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
65
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
1K