پسرک .......نسبتاً ........خاص

mahdishbanian

پیجه دومم @mahdishbanian2
خراسانیم دهه هشتادی
به نام حاکمی که اگر حکم کند ماهمه محکومیم

بیشتر  بیشتر