(!ب/م؟‌)

mahdishbanian

(مشکل اینه ما دل نداریم؟
▀██▀
─██╔╗╗╔▀██▀▀█
─██╚╝╚╝─██▀
▄██▄▄█─▄██▄▄█
▉▉▉▉
♠♣☜Welcome☞♚♠
عشق خودش سع حرفه!
اما پاش موندن خیلی حرفه؟