کپیتان.....بلک

mahdishbanian

روزی تو خواهی آمد
ازکوچه های باران
تااز دلم بشنوی
غم های روزگارا
متولد. ۱۱/۱۰/۸۲