بغلــــــــــــــــــــــــم کن

بغلــــــــــــــــــــــــم کن

6 روز پیش
2K
منو دوستای خلم

منو دوستای خلم

6 روز پیش
2K
جونززززززز

جونززززززز

6 روز پیش
2K
وقتی میخندی دوست دارم ولی وقتی دلیل خندت من باشم عاشقت میشم

وقتی میخندی دوست دارم ولی وقتی دلیل خندت من باشم عاشقت میشم

6 روز پیش
2K
جوننن talk down azoon be bad

جوننن talk down azoon be bad

7 روز پیش
342
ادمــــــــــــ باید چن تا دوست واقعی هم داشته باشه ک وقتی گوششیش تو دستشویی افتاد کل زندگیش پاک نشه

ادمــــــــــــ باید چن تا دوست واقعی هم داشته باشه ک وقتی گوششیش تو دستشویی افتاد کل زندگیش پاک نشه

1 هفته پیش
421
هیهیهیهی

هیهیهیهی

1 هفته پیش
524
اگهـــــ زیادی از مردن بترسی هیچوقت نمیتونی خوب زندگی کنی

اگهـــــ زیادی از مردن بترسی هیچوقت نمیتونی خوب زندگی کنی

1 هفته پیش
434
بعضی وقتا دلم میخواد بخنم ولی ب کی یا چی رو نمیدونم

بعضی وقتا دلم میخواد بخنم ولی ب کی یا چی رو نمیدونم

1 هفته پیش
380
1 هفته پیش
396
1 هفته پیش
407
1 هفته پیش
368
جـــــــــــــــــــــــــــــــــــونز

جـــــــــــــــــــــــــــــــــــونز

1 هفته پیش
411
دختر بــــــــــــــد همون دختر خوبیهـــــــــــ ک هنوز لو نرفتهــــــــ

دختر بــــــــــــــد همون دختر خوبیهـــــــــــ ک هنوز لو نرفتهــــــــ

1 هفته پیش
481
1 هفته پیش
410
یه اشتباهیــــــــــــــ ک ازش عبرت بگیری همیشه خوبهـــــــــ

یه اشتباهیــــــــــــــ ک ازش عبرت بگیری همیشه خوبهـــــــــ

1 هفته پیش
426
7 میلیارد ادم ـــــــــــــــــــ 14 میلیارد چهرهـــــــــــ

7 میلیارد ادم ـــــــــــــــــــ 14 میلیارد چهرهـــــــــــ

1 هفته پیش
440
😏

😏

1 هفته پیش
434
اگه کسی عـــــــــــــــــاشقم باشه خودش دنبالم مـــــــــــیاد

اگه کسی عـــــــــــــــــاشقم باشه خودش دنبالم مـــــــــــیاد

1 هفته پیش
465
1 هفته پیش
434