مَحی

mahya837

زَمین بِ طَرز اَحمَقآنهِ اۍ گِرد اَست ^^
#مَحی *-*

😻عِشقآۍ مَن *-* و عِشقآۍ خیآبونیهِ بقَیهِ 😹 تَفآوُت تآ ڪجآ 😿😹 #مَحی

😻عِشقآۍ مَن *-* و عِشقآۍ خیآبونیهِ بقَیهِ 😹 تَفآوُت تآ ڪجآ 😿😹 #مَحی

۲ ساعت پیش
887
پِسَری ڪه مُچ پآش مَعلومہ جآیه آبجیهِ مآعست:| 😽 پ.نـ بچهِ هآ اسلآیم ساختݥ دآدآشم میخوآس بشینهِ رو مُبل منم اونو پَرت ڪَردَم رو مُبل 😹 رو اِسلآیمآ نِشِس سه سآعته دآریم شَلوآرشو تَمیز میڪنیم ...

پِسَری ڪه مُچ پآش مَعلومہ جآیه آبجیهِ مآعست:| 😽 پ.نـ بچهِ هآ اسلآیم ساختݥ دآدآشم میخوآس بشینهِ رو مُبل منم اونو پَرت ڪَردَم رو مُبل 😹 رو اِسلآیمآ نِشِس سه سآعته دآریم شَلوآرشو تَمیز میڪنیم 😹مَنَم تو اتآقَم بآ دَره قُفل اونم هَمچُنآن هَر چے اَز دَهنش دَر میآد مبگع=| ...

۴ روز پیش
4K
روُحے آزآد بآ قَلبے وَحشے 💔 #مَحی

روُحے آزآد بآ قَلبے وَحشے 💔 #مَحی

۵ روز پیش
5K
میخوآم اَز تَمآم دوستآم تَشَڪُر ڪُنَم برآ اینڪه تآ اینجآ ڪِنآرَم بوُدَن :) وآقعا مَمنوَُنَم و عآشِقتوُنم رِضوآن تو وآقعا دوُته خوبے هَستۍ دَر تَمآم این مُدَت ڪه حآلَم بَد بوُد و گِریه میڪَردَم تو ...

میخوآم اَز تَمآم دوستآم تَشَڪُر ڪُنَم برآ اینڪه تآ اینجآ ڪِنآرَم بوُدَن :) وآقعا مَمنوَُنَم و عآشِقتوُنم رِضوآن تو وآقعا دوُته خوبے هَستۍ دَر تَمآم این مُدَت ڪه حآلَم بَد بوُد و گِریه میڪَردَم تو آرومَم ڪَردی و بآ وجود تَمآم دَعوآهآموُن هیچ وَقت تَنهآم نذآشتے ‌** خِیلے دوښِت دآرَم ...

۵ روز پیش
10K