فکنم فهمیده باشید اون مانتوی ایرانی هسش

فکنم فهمیده باشید اون مانتوی ایرانی هسش

۱ آذر 1398
28
کاش از انگشتهای دستمان یاد میگرفتیم،🍃 یکی کوچک,یکی بزرگ،🍃 یکی بلند و یکی کوتاه،🍃 یکی قوی تر و یکی ضعیف تر،🍃 اما هیچکدام دیگری را مسخره نمیکند.✔ هیچکدام دیگری را له نمیکند،🍃 و هیچکدام برای ...
عکس بلند

کاش از انگشتهای دستمان یاد میگرفتیم،🍃 یکی کوچک,یکی بزرگ،🍃 یکی بلند و یکی کوتاه،🍃 یکی قوی تر و یکی ضعیف تر،🍃 اما هیچکدام دیگری را مسخره نمیکند.✔ هیچکدام دیگری را له نمیکند،🍃 و هیچکدام برای دیگری تعظیم نمیکند.✔ آنها کنار هم یک دست میشوند و کار میکنند.✔ چرا ما انسانها ...

۲۸ آبان 1398
228
ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﻬﺮ ﻧﮑﻦ ﭼﻮﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ کسی رﻮ ﻧﻤﯽﮐﺸﻪ! ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ؛ ﻭﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻥ پس ﮔﺮﻓﺖ!! ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ، ...

ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﻬﺮ ﻧﮑﻦ ﭼﻮﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ کسی رﻮ ﻧﻤﯽﮐﺸﻪ! ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ؛ ﻭﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻥ پس ﮔﺮﻓﺖ!! ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﻔﺴﻬﺎﯼ ﺁﺧﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﯽﮐﺸﺪ..... ﭘﺲ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﮔﻠﻪ ﻭ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ!! ﻭﻗﺘﯽ ...

۲۱ مرداد 1398
10K
این روز ها آسمان دلم خون گریه می کند ... از دریای احساسم نگویم که بدجور طوفانیست .. موج ها ز بیتابی تو میکشند خود را هر جا که باشد عطری مانند عطر تن تو ...

این روز ها آسمان دلم خون گریه می کند ... از دریای احساسم نگویم که بدجور طوفانیست .. موج ها ز بیتابی تو میکشند خود را هر جا که باشد عطری مانند عطر تن تو ... یاس و مریم و نرگس نرسد به رایحه ابریشم مو های تو ... درد ...

۲۶ آبان 1398
128
من نگارم می رود دار و ندارم می رود ...

من نگارم می رود دار و ندارم می رود ...

۲۵ آبان 1398
90
💙

💙

۲۱ آبان 1398
40
آدم گاهی دلش نه عشق میخواهد نه دوست داشتن های آتشین و رنگارنگی که هرکسی آرزوی تجربه کردنش را دارد ! دلش نمیخواهد کسی برایش مهربان باشد و صبح به صبح با پیام ها و ...

آدم گاهی دلش نه عشق میخواهد نه دوست داشتن های آتشین و رنگارنگی که هرکسی آرزوی تجربه کردنش را دارد ! دلش نمیخواهد کسی برایش مهربان باشد و صبح به صبح با پیام ها و تماس های محبت آمیز بیدارش کند ! دلش نمیخواهد مدام نگران باشد و برای آینده ...

۶ مهر 1398
12K