۲ ساعت پیش
1K
۲ ساعت پیش
1K
به من می گفت کم حرف می زنی باور کنید هر کس چشمانش را می دید الفبا یادش می رفت.

به من می گفت کم حرف می زنی باور کنید هر کس چشمانش را می دید الفبا یادش می رفت.

۳ ساعت پیش
2K
جای کدام زخم را بپوشانم که دوباره عاشقت نشوم جای شلاق لب هایت رد بوسه هایت یا سردی قدم هایت که روی گونه های جاده نشسته است کدام را از تو فراموش کنم که دوباره ...

جای کدام زخم را بپوشانم که دوباره عاشقت نشوم جای شلاق لب هایت رد بوسه هایت یا سردی قدم هایت که روی گونه های جاده نشسته است کدام را از تو فراموش کنم که دوباره به یادم نیایی؟! 💙

۳ ساعت پیش
7K
دختری شدم که رفتاراش مثل چیک چیک آب تویِ سینگ ظرفشویی اعصاب همه رو خورد میکنه !!

دختری شدم که رفتاراش مثل چیک چیک آب تویِ سینگ ظرفشویی اعصاب همه رو خورد میکنه !!

۴ ساعت پیش
4K
زندگی حسرتِ یک شادیِ معمولی بود..

زندگی حسرتِ یک شادیِ معمولی بود..

۴ ساعت پیش
3K
۷ ساعت پیش
2K
۷ ساعت پیش
2K
۸ ساعت پیش
1K
۸ ساعت پیش
1K
#city

#city

۹ ساعت پیش
2K
#city

#city

۹ ساعت پیش
2K
#طبیعت

#طبیعت

۱۰ ساعت پیش
2K
#طبیعت

#طبیعت

۱۰ ساعت پیش
2K
۱۱ ساعت پیش
2K
۱۱ ساعت پیش
2K
#طبیعت

#طبیعت

۱۲ ساعت پیش
2K
#طبیعت

#طبیعت

۱۲ ساعت پیش
2K
#طبیعت

#طبیعت

۱۲ ساعت پیش
2K
#طبیعت

#طبیعت

۱۲ ساعت پیش
2K