تنهاترین سردار🌹

تنهاترین سردار🌹

۱ روز پیش
1K
تنهاترین سردار🌹

تنهاترین سردار🌹

۱ روز پیش
1K
تنهاترین سردار🌹

تنهاترین سردار🌹

۱ روز پیش
1K
تنهاترین سردار🌹

تنهاترین سردار🌹

۱ روز پیش
1K
#تنهاترین سردار

#تنهاترین سردار

۲ روز پیش
2K
#تنهاترین سردار

#تنهاترین سردار

۲ روز پیش
2K
🌹

🌹

۴ روز پیش
1K
#تنهاترین سردار🌹

#تنهاترین سردار🌹

۴ روز پیش
1K
#تنهاترین سردار🌹

#تنهاترین سردار🌹

۵ روز پیش
1K
#تنهاترین سردار🌹

#تنهاترین سردار🌹

۵ روز پیش
2K
دلم واستون تنگ شده رفقا کجایین. خداحافظ رفیق 😔 😔 😔 🌹

دلم واستون تنگ شده رفقا کجایین. خداحافظ رفیق 😔 😔 😔 🌹

۵ روز پیش
3K
#تنهاترین سردار🌹

#تنهاترین سردار🌹

۵ روز پیش
2K
نه بیمارم نه خوشحالم، نه از حالم خبر دارم گهی با جان گهی با دل، گهی از هر دو بیزارم گهی خم های در جوشم، گهی خمار می نوشم گهی بیدار ولی خوابم، گهی در ...

نه بیمارم نه خوشحالم، نه از حالم خبر دارم گهی با جان گهی با دل، گهی از هر دو بیزارم گهی خم های در جوشم، گهی خمار می نوشم گهی بیدار ولی خوابم، گهی در خواب و هشیارم گهی بیگانه از خویشم، گهی بیگانه هم خویشم گهی آنم، گهی اینم، ...

۵ روز پیش
5K
تنهاترین سردار🌹

تنهاترین سردار🌹

۶ روز پیش
2K
تنهاترین سردار🌹

تنهاترین سردار🌹

۶ روز پیش
2K
۶ روز پیش
2K
۶ روز پیش
2K
تنهاترین سردار🌹

تنهاترین سردار🌹

۶ روز پیش
2K
تنهاترین سردار🌹

تنهاترین سردار🌹

۶ روز پیش
2K
تنهاترین سردار🌹

تنهاترین سردار🌹

۶ روز پیش
2K