مـــلـــیــــکــــا

mealika

همـه میــــــگن گوشي زیاد دستته یکـم بذار کنـاراما هیـــــشکے نمیگه چــے بہ روزت اومده كه گوشی شده رفیق فــــــابـــت من اینقد خستم که شما حرف بعدیتم درسته وقتے مڹ مُردم ڪسےحق نداره ڪَریہ ڪنہ
چوڹ وقتے ڪہ زندگیہ مڹ گریہ داشت همہ خندیدند ایـــــن روزآ...
تنهـــــا همـــــراه زندگیـــــم گوشیمه
‏ما اونجوری که دلمون میخواست زندگی نکردیم اونجوری زندگی کردیم که مجبور بودیم!

۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K