Persian Gulf

mehdi1370

هرگز با احمق ها بحث نکنید.

آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند،

بعد با تجربه ی یک عمر

شاید چند سالی باید بگذره که رد شی از این راه پر خاطرههههههه.....

شاید چند سالی باید بگذره که رد شی از این راه پر خاطرههههههه.....

۲۹ اردیبهشت 1394
986