این من چقدر تنهاست...

melina.

بزن روش

ﻣَﻨـــــــــــــــــﻮ
ﺑِﺨﺎﻃِﺮِ ﺑَﺪﻱ ﻫﺎﻡ ﺑِﺨﻮﺍﻩ
ﺍَﮔِﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷَﻢ ﻛِﻪ ﻫَﻤِﻪ ﻣَﻨﻮ
ﻣﻴــــــــــــــﺨﻮﺍﻥ
غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ
وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره..
حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم
بکش بالا

۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
16K
۱ هفته پیش
8K
۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
5K
داداش گلم پیشاپیش تولدت مبارک عشق خواهری😗😗😗

داداش گلم پیشاپیش تولدت مبارک عشق خواهری😗😗😗

۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
10K
جذبه میخواد بدباشی ودل ببری❤❤

جذبه میخواد بدباشی ودل ببری❤❤

۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
7K
۴ هفته پیش
6K
۴ هفته پیش
4K
۴ هفته پیش
4K
۴ هفته پیش
5K
۴ هفته پیش
6K
۴ هفته پیش
10K
۴ هفته پیش
5K
۴ هفته پیش
4K
۴ هفته پیش
9K