۶ روز پیش
139
۴ تیر 1397
581
۷ خرداد 1397
672
طنز

طنز

۱۹ اردیبهشت 1397
737
اغلب کسانی که در زندگی خویش احساس آرامش میکنند لبخندرامشق خودمی کنند امیدرا هر روزدعامی کنند عشق راتدریس می کنند ومحبت رافراموش نمیکنند💚💚💕💕 ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اغلب کسانی که در زندگی خویش احساس آرامش میکنند لبخندرامشق خودمی کنند امیدرا هر روزدعامی کنند عشق راتدریس می کنند ومحبت رافراموش نمیکنند💚💚💕💕 ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۲۶ فروردین 1397
875
.

.

۲۶ فروردین 1397
2K
زندگی زیباست

زندگی زیباست

۱۶ فروردین 1397
906
طبیعت

طبیعت

۱۱ فروردین 1397
988
عاشقانه

عاشقانه

۱۶ اسفند 1396
1K
عشق

عشق

۱۶ اسفند 1396
944
خواب مرگ

خواب مرگ

۱۶ اسفند 1396
1K
جگر مرغ

جگر مرغ

۱۶ اسفند 1396
1K
۱۶ اسفند 1396
936
عاشقانه

عاشقانه

۱۶ اسفند 1396
993
خوراکی

خوراکی

۱۶ اسفند 1396
938
گل

گل

۲۸ خرداد 1396
1K