۳۰ مرداد 1398
2K
۱۹ تیر 1398
274
۴ خرداد 1398
320
۲۶ اسفند 1397
590
۴ تیر 1397
996
۷ خرداد 1397
1K
طنز

طنز

۱۹ اردیبهشت 1397
1K
اغلب کسانی که در زندگی خویش احساس آرامش میکنند لبخندرامشق خودمی کنند امیدرا هر روزدعامی کنند عشق راتدریس می کنند ومحبت رافراموش نمیکنند💚 💚 💕 💕 ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اغلب کسانی که در زندگی خویش احساس آرامش میکنند لبخندرامشق خودمی کنند امیدرا هر روزدعامی کنند عشق راتدریس می کنند ومحبت رافراموش نمیکنند💚 💚 💕 💕 ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۲۶ فروردین 1397
1K
.

.

۲۶ فروردین 1397
2K
زندگی زیباست

زندگی زیباست

۱۶ فروردین 1397
1K
طبیعت

طبیعت

۱۱ فروردین 1397
1K
عاشقانه

عاشقانه

۱۶ اسفند 1396
1K
عشق

عشق

۱۶ اسفند 1396
1K
خواب مرگ

خواب مرگ

۱۶ اسفند 1396
2K
جگر مرغ

جگر مرغ

۱۶ اسفند 1396
2K
۱۶ اسفند 1396
1K
عاشقانه

عاشقانه

۱۶ اسفند 1396
1K
خوراکی

خوراکی

۱۶ اسفند 1396
1K
گل

گل

۲۸ خرداد 1396
1K