۲۴ بهمن 1397
13K
نگاهت می‌کنم خاموش و خاموشی زبان دارد زبانِ عاشقان چشم است و چشم از دل نشان دارد چه خواهش‌ها در این خاموشیِ گویاست، نشنیدی؟ تو هم چیزی بگو چشم و دلت گوش و زبان دارد!

نگاهت می‌کنم خاموش و خاموشی زبان دارد زبانِ عاشقان چشم است و چشم از دل نشان دارد چه خواهش‌ها در این خاموشیِ گویاست، نشنیدی؟ تو هم چیزی بگو چشم و دلت گوش و زبان دارد!

۲۲ بهمن 1397
9K
من هوای تو را به سر دارم تـو هوای دل مـرا داری

من هوای تو را به سر دارم تـو هوای دل مـرا داری

۲۲ بهمن 1397
8K
۲۲ بهمن 1397
6K
۲۲ بهمن 1397
6K
۲۲ بهمن 1397
6K
۲۲ بهمن 1397
6K
۲۲ بهمن 1397
6K
۲۲ بهمن 1397
6K
۲۲ بهمن 1397
6K
۲۲ بهمن 1397
6K
۲۲ بهمن 1397
6K
۲۲ بهمن 1397
6K
۲۲ بهمن 1397
6K
۲۲ بهمن 1397
7K
۲۲ بهمن 1397
6K
۲۲ بهمن 1397
5K
۲۲ بهمن 1397
4K
۲۲ بهمن 1397
4K
۲۲ بهمن 1397
4K