چرا همیشه بدترین ضربه هارو ازآدمایی میخوریم که ازشون انتظار نداریم؟

چرا همیشه بدترین ضربه هارو ازآدمایی میخوریم که ازشون انتظار نداریم؟

۱۴ شهریور 1398
3K
۷ شهریور 1398
2K
۷ شهریور 1398
2K