نمی‌گنجد نفس در سینه من بس که دلتنگم... بیدل دهلوی

نمی‌گنجد نفس در سینه من بس که دلتنگم... بیدل دهلوی

۴ تیر 1398
862
رویایِ مرگ شاید بهانه ایست برای تحمل کابوسی به نام زندگی!

رویایِ مرگ شاید بهانه ایست برای تحمل کابوسی به نام زندگی!

۱۸ خرداد 1398
2K
وقتی یهویی بوسم میکنه🙈

وقتی یهویی بوسم میکنه🙈

۸ خرداد 1398
3K
هم صحبت خوب فقط این! به جای اینکه سرش تو گوشیش باشه، قشنگ بهت دقت میکنه

هم صحبت خوب فقط این! به جای اینکه سرش تو گوشیش باشه، قشنگ بهت دقت میکنه

۸ خرداد 1398
2K
۱ خرداد 1398
4K
😐

😐

۳۱ اردیبهشت 1398
2K