عآدَم‍ فَ‍ضآعی‍••

miss.tamanna

ᴅᴏɴ'ᴛ ʙᴇ ᴀ ʀᴀɪɴʙᴏᴡ ᴛᴏ
ᴛʜᴏsᴇ ᴡʜᴏ ᴀʀᴇ ᴄᴏʟᴏʀʙʟɪɴᴅ
[مَگ‍ یَه‍ عآدم‍ چِقد توآن شکستن‍ دآرع؟!من همون عآدمیم‍ ک‍ تیکه‍ هآی قلبم‍ هنوز ترمیم‍ نشده‍ پص‍ منو از چیزی‍ نترسونید من مهم‍ ترین چیزمو از دست دادم‍ اونم‍ عِحصآصآتمع‍!
[هَمِه‍ میتونَن‍ بآمَن‍ بآشن اَمآ کَصٓی‍ نِمیتونِه‍ مَنو دآشت‍ِه‍ بآشِه‍ این قآنون مَنِه‍]
[مَن بی عَدَب نیستَم‍ ف‍َقط‍ دیکشِنرِیِه‍ کَلِمآتَم‍ بآهَم‍ فَرق دآرِع]
[بَآلاخره‍ تَنفرم‍ یِه‍ حِصه‍ نَبآید نَ‍صیبِ‍ هَر کَصٓی‍ بِشِه‍!]
[حَتی‍ خدآهَم‍ مَنو نمیشنآسع‍ پس خوشحآل نَبآش کَه‍ مَنو میشنآصی‍]
[اگ‍ِ میخوآی مَنو دور بِزَنی‍ یآدِت بآشِه‍ مَن شیطآنو دور میزَنَم‍]
[اَز ظآهِرقِضآوَتَم‍ نَکن‍ مَن فَقط،بآ یِه‍ عِده‍ خآص خوبَم‍]
[‍نِگآ نَکن بَه‍ خَنده‍ هآم‍ زِر بِزنی‍ ننتو میگآم‍]
[حَوآسِتون‍ بِه‍ کآراتون‍ بآشِه‍ پآش‍ بِرسَه‍ عَ هَمتون‍ کُصکَش‍ تَرم‍ بَدجور تَلآفی‍ میکنَم‍!‍]
[دوستآم‍♪]
[یِکی‍ هَص‍ کِه‍ عآرامِشَمِه‍]
[شآهین،این هَمون آرامشمه‍]
[مَصام‍،سولیم‍.امیری‍]

حذف کردن‍ بعضی‍ آدمآ زندگیت‍ خیلی‍ لذت‍ بخشه‍!

حذف کردن‍ بعضی‍ آدمآ زندگیت‍ خیلی‍ لذت‍ بخشه‍!

۹ ساعت پیش
831
پسر است‍ دیگر.... هنوز یه‍ دقه‍ از حرفش‍ نرفته‍ نظرش‍ عوض‍ شده‍😂 😂

پسر است‍ دیگر.... هنوز یه‍ دقه‍ از حرفش‍ نرفته‍ نظرش‍ عوض‍ شده‍😂 😂

۱ هفته پیش
12K
♪♪💔

♪♪💔

۲ هفته پیش
7K
یه‍ افتخآره‍ هَشتآدی‍ بودن‍:))) کپی‍ نکن‍:/

یه‍ افتخآره‍ هَشتآدی‍ بودن‍:))) کپی‍ نکن‍:/

۲ هفته پیش
8K
وقتی کودک‍ درونت فعال میشه‍😐:/

وقتی کودک‍ درونت فعال میشه‍😐:/

۳ هفته پیش
10K
بخند!بِزآر همه‍ تعجب‌ کنن‍ هنوزم‍ میخندیع‍!😏

بخند!بِزآر همه‍ تعجب‌ کنن‍ هنوزم‍ میخندیع‍!😏

۳ هفته پیش
10K
هعی‍ طُ زندگی‍!! قآنونتو گآییدم‍:///

هعی‍ طُ زندگی‍!! قآنونتو گآییدم‍:///

۳ هفته پیش
7K
وقتی‍ بعضیآو میبینم‍ دلیل آفریدِه‍ شدن‍ اَنگشتَمو بهتَر میدونم‍!:)

وقتی‍ بعضیآو میبینم‍ دلیل آفریدِه‍ شدن‍ اَنگشتَمو بهتَر میدونم‍!:)

۳ هفته پیش
6K
این هَمه‍ سختی‍ نکشیدَم‍!!! که‍ بعد این همه‍ مدت یکی‍ بیآدو بخوآد بآز عذآبم‍ بده‍! سختی‍ کشیدَم‍ تآ این دل فقط تیکِه‍ هآش‍ جمع‍ شد!!! هنوز حتی‍ دل نشده‍!!! که‍ یکی‍ بخوآد خوردش‍ کنه‍ بآز‍!!! ...

این هَمه‍ سختی‍ نکشیدَم‍!!! که‍ بعد این همه‍ مدت یکی‍ بیآدو بخوآد بآز عذآبم‍ بده‍! سختی‍ کشیدَم‍ تآ این دل فقط تیکِه‍ هآش‍ جمع‍ شد!!! هنوز حتی‍ دل نشده‍!!! که‍ یکی‍ بخوآد خوردش‍ کنه‍ بآز‍!!! تنهآیی بهتریٓن انتخآبیه‍ که‍ از بین این همه‍ گرگ‍ آدم‍ نمآ میتونم‍ انتخآب کنم‍!!! کسی‍ ...

۴ هفته پیش
10K
😂😂

😂😂

۲۹ شهریور 1398
7K
مگه‍ چی میشه‍ به‍ جا پست دپ چن تا پست طنز بزاریم‍ بخندیم‍؟!

مگه‍ چی میشه‍ به‍ جا پست دپ چن تا پست طنز بزاریم‍ بخندیم‍؟!

۲۹ شهریور 1398
10K
ایش‍😒😒

ایش‍😒😒

۲۹ شهریور 1398
6K
😐بعله حرفیع‍؟

😐بعله حرفیع‍؟

۲۹ شهریور 1398
6K
پیشت نشسته داره سیگار میکشه و داره وانمود میکنه که دوستت داره شک نکن که داره دروغ میگه چون اون سیگاری که میکشه از نبود اونی که باید میبود هست:)

پیشت نشسته داره سیگار میکشه و داره وانمود میکنه که دوستت داره شک نکن که داره دروغ میگه چون اون سیگاری که میکشه از نبود اونی که باید میبود هست:)

۲۹ شهریور 1398
6K
:]

:]

۲۶ شهریور 1398
7K
:]

:]

۲۵ شهریور 1398
7K
آدم‍ پست‍ اونیه‍ که‍ وآسه‍ انتقآم‍ از یه‍ دختر بآ دختری‍ دیگه‍ وآرد رآبط‍ه‍ میشه‍:)

آدم‍ پست‍ اونیه‍ که‍ وآسه‍ انتقآم‍ از یه‍ دختر بآ دختری‍ دیگه‍ وآرد رآبط‍ه‍ میشه‍:)

۲۵ شهریور 1398
9K
۲۴ شهریور 1398
8K
با هیچکسـ مهربونـ نباشـ//🙆 🏻 🍃 •• کسے بلد نیستـ جبرانـ کنعـ//🐙 🍭 •• همعـ فکر میکننـ وظیفتعـ//💘 🌙 ••

با هیچکسـ مهربونـ نباشـ//🙆 🏻 🍃 •• کسے بلد نیستـ جبرانـ کنعـ//🐙 🍭 •• همعـ فکر میکننـ وظیفتعـ//💘 🌙 ••

۲۳ شهریور 1398
12K
- دوست‍ داشتَن بِه‍ حَرف نیست‍ - بِه‍ وَقتیِه‍ کِه‍ بَرات‍ میزارِه‍ - به‍ اَرزِشیه‍ کِه‍ بَرات‍ قاعِل‍ میشِه‍ - بِه‍ دِلگَرمیِه‍ کِه‍ بِهِت‍ میدِه‍ - اَما وَقتے طَرَفِت‍ همَش نیس - وَقتے تو تویِه‍ ...

- دوست‍ داشتَن بِه‍ حَرف نیست‍ - بِه‍ وَقتیِه‍ کِه‍ بَرات‍ میزارِه‍ - به‍ اَرزِشیه‍ کِه‍ بَرات‍ قاعِل‍ میشِه‍ - بِه‍ دِلگَرمیِه‍ کِه‍ بِهِت‍ میدِه‍ - اَما وَقتے طَرَفِت‍ همَش نیس - وَقتے تو تویِه‍ لَحظِه‍ لَحظِه‍ زِندِگیت‍ تَنهایے - این دوست‍ داشتَن نیست‍ !! - دوست‍ داشتَن این نیست‍ ...

۲۲ شهریور 1398
11K