😁 #دیالوگ

😁 #دیالوگ

۱ ساعت پیش
6K
#دیالوگ

#دیالوگ

۱ ساعت پیش
6K
#دیالوگ

#دیالوگ

۱ ساعت پیش
6K
#دیالوگ

#دیالوگ

۱ ساعت پیش
6K
#دیالوگ

#دیالوگ

۱ ساعت پیش
5K
#دیالوگ

#دیالوگ

۱ ساعت پیش
5K
#دیالوگ

#دیالوگ

۱ ساعت پیش
4K
#دیالوگ

#دیالوگ

۱ ساعت پیش
4K
#دیالوگ

#دیالوگ

۱ ساعت پیش
4K
#دیالوگ

#دیالوگ

۱ ساعت پیش
3K
#دیالوگ

#دیالوگ

۱ ساعت پیش
3K
#دیالوگ

#دیالوگ

۱ ساعت پیش
3K
شــبــیــــــه مــتــــــرســکــــــے شـــُـــده اَم مــیــــــانِ آســمــــــان و زمــیـــــن مــیــخــکــــــوبِ مــزرعـــــهء تــنــهـــــایـــــے . قــلــــــبِ چـــوبــــــے اَم تــیـــــر مــیـــکـــشـــــــد بـــَـــس کـــــه حــمــلــــــه گــــــاهِ کــــــلاغ هـــــا شــُــــده اَســـــت ..!! . .

شــبــیــــــه مــتــــــرســکــــــے شـــُـــده اَم مــیــــــانِ آســمــــــان و زمــیـــــن مــیــخــکــــــوبِ مــزرعـــــهء تــنــهـــــایـــــے . قــلــــــبِ چـــوبــــــے اَم تــیـــــر مــیـــکـــشـــــــد بـــَـــس کـــــه حــمــلــــــه گــــــاهِ کــــــلاغ هـــــا شــُــــده اَســـــت ..!! . .

۱۸ ساعت پیش
5K
#مفهومی

#مفهومی

۲۰ ساعت پیش
3K
#مفهومی

#مفهومی

۲۰ ساعت پیش
3K
#مفهومی

#مفهومی

۲۰ ساعت پیش
3K
#مفهومی

#مفهومی

۲۰ ساعت پیش
3K
#مفهومی

#مفهومی

۲۰ ساعت پیش
7K
#مفهومی

#مفهومی

۲۰ ساعت پیش
7K
#مفهومی

#مفهومی

۲۰ ساعت پیش
3K