ja_monde...

mohammad_mohajer

#ای دنیا ...
تو را با تمام خوبی هایت,با تمام زیبایی ها و دلبستگی هایت،
به اهلت می سپارم...

# زندگی زیباست، اما شهادت زیباتر...
# دگر این خانه مرا تنگ بود
زندگی بی شهدا ننگ بود ...

#شهادت را به بها دهند،نه به بهانه...

موردی پیدا نشد