مهاجر

mohammad_mohajer

ای کاش رنگ شهر بازی ام نمی داد...
.
.
ای کاش در دل ذره ای شور و نوا بود
احوال ما با حالت نی ها هم صدا بود
ای کاش شور جنگ در ما کم نمی شد
این نامرادی شیوه مردم نمی شد...

موردی پیدا نشد