۱ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
حرم را فرض کن بی صحن گوهرشاد یک لحظه... بدون آب سقاخانه و... بی پنجره فولاد یک لحظه علم ممنوع ورود دسته هم ممنوع صدای نوحه و سینه زنی و ذکر و دم ممنوع محرم ...

حرم را فرض کن بی صحن گوهرشاد یک لحظه... بدون آب سقاخانه و... بی پنجره فولاد یک لحظه علم ممنوع ورود دسته هم ممنوع صدای نوحه و سینه زنی و ذکر و دم ممنوع محرم پرچمِ مشکی زدن دور حرم ممنوع نباید فاطمیه پیرهن مشکی تنت باشد نباید شال ماتم ...

۴ روز پیش
10K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
5K