۲۸ مهر 1397
7K
۶ مهر 1397
3K
۶ مهر 1397
3K
۵ مهر 1397
10K
۳ مهر 1397
7K
۳ مهر 1397
16K
۳ مهر 1397
16K
۳ مهر 1397
15K
کدامین هدیه را به قلب مهربانت تقدیم کنیم که خود گنجینه ی زیبایی های عالمی؟ ای شیرینی لطیف ترین سرود طبیعت، چگونه خدا را برای چنین بخشش رنگینی شکر گوییم؟ جواد جونم تولدت مبارک عزیزم

کدامین هدیه را به قلب مهربانت تقدیم کنیم که خود گنجینه ی زیبایی های عالمی؟ ای شیرینی لطیف ترین سرود طبیعت، چگونه خدا را برای چنین بخشش رنگینی شکر گوییم؟ جواد جونم تولدت مبارک عزیزم

۲۵ شهریور 1397
14K
۲۴ شهریور 1397
3K
۲۴ شهریور 1397
5K
۲۴ شهریور 1397
4K
۲۴ شهریور 1397
783
۲۴ شهریور 1397
781
۲۴ شهریور 1397
4K
۲۴ شهریور 1397
3K
۲۴ شهریور 1397
3K
۲۴ شهریور 1397
3K
۲۴ شهریور 1397
3K
۲۴ شهریور 1397
5K