#خوب_بخون_لطفا . هر روز که از خواب پا میشی به خودت بگو که آیا این زندگی دقیقن همون چیزی هست که میخواستی ؟ایا ارزوت هات براورده شدن ؟ فکر کن ببین رویایی نداری که براش ...

#خوب_بخون_لطفا . هر روز که از خواب پا میشی به خودت بگو که آیا این زندگی دقیقن همون چیزی هست که میخواستی ؟ایا ارزوت هات براورده شدن ؟ فکر کن ببین رویایی نداری که براش بجنگی؟ یادت نرفته که هیچ کس مثل خودت در برابر آیندت مسئول نیست ... بعضیا ...

4 روز پیش
7K